лэжьыгъэ

лэжьыгъэ

المحصول، الغَلَّة، المعمول أو المشغول

Адыго-арабский словарь. 2014.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • лэжьыгъэ — (лэжьыгъэр, лэжьыгъэхэр) урожай Халъхьэу, алэжьэу къэкIхэрэр ары Коцы, гъажъо, натрыф, джащ афэдэу, алэжьхэрэр ары Мыгъэ лэжьыгъэр бэгъуагъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • хьамбар — (хьамбарыр, хьамбархэр) амбар Пхъэмбгъум хэшIыкIыгъэ бгъагъэу лэжьыгъэ илъыным фэшI шIыгъэр ары Хьамбарым лэжьыгъэ из …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • бганэ — (бганэр, бганэхэр) сноп Лэжьыгъэ хыгъэ е упкIэгъэ IаплI зэкIоцIыпхагъ Коц бган Мэщ бган Бганэр бгэнэпскIэ пхыгъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • бгъу — I (бгъур) пчъ. девять Им зы хэбгъахъомэ бгъу Зы чэмыщым чэмибгъу ещы Сыхьатыр бгъум ежьагъ СомибгъукIэ къыщэфыгъ II (бгъур, бгъухэр) 1. бок КIэлъэныкъу Дзэр зэбгырызыщырэр исэмэгубгъукIэ регъэкIу... (Айдэмыркъан) 2. сторона Лъэныкъу Бгъу… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • бэгъуагъэ — I (мэбагъо) лъым. 1. уродился богатый урожай Боу къэкIыгъ Лэжьыгъэр бэгъуагъэ Мыгъэ пхъэшъхьэ мышъхьэхэр бэгъуагъэх 2. разбогател, а, о Бай хъугъэ Унагъор бэгъуагъэ ◊ Зиунагъо бэгъон пусть твой дом будет полная чаша ◊ А зиунагъо бэгъон ты, чей… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • бэнагъэ — (мэбанэ) лъым. 1. боролся, лась, лось Зыгорэ зэкIиубыти риутынэу пылъыгъ БэнакIор пчэгум ихьи бэнагъэ 2. Зы Iоф горэ къыдихыным пае, пэрыохъу пстэури IуигъэзыкIзэ, Iоф ышIагъ Лэжьыгъэ бэгъуагъэ къыгъэкIыным пае мэкъумэщышIэр бэнагъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • губгъ — (губгъор, губгъохэр) поле Шъоф, лэжьыгъэшIапI Адыгэ Республикэм игубгъохэр Нэм фэмыплъырэ губгъом лэжьыгъэ бэгъуагъэ ит …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • гурхъу — (гурхъур, гурхъухэр) 1. деревянная ступа Натрыф, коц ыкIи пэмыкI лэжьыгъэ гъэулэбыгъэм кIышъор, шъуампIэр тезыфырэ Iэмэ псым Гурхъур егъэгу 2. ножная ступа Пхъэ гурхъу Пхъэ гурхъумкIэ фыгум хэгухьэх, натрыф рагу …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • гъасэ — (гъасэр, гъасэхэр) необмолоченный урожай Лэжьыгъэ бганэхэр (коцы, хьэ, нэмыкIхэр) Гъасэ къыщэнэу кIуагъэ Гъэсэ кухьэ къыщагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • гъэкIэсагъэ — зыпI. гл. запоздал, а, о Гъэгужъуагъэ Iофыр гъэкIэсагъэ хъугъэ Лэжьыгъэ угъоижьыным иIоф гъэкIэсагъэ хъугъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • гъэлъэпIэн — (гъэлъэпIэныр ыгъэлъэпIагъэ) гл. имасд. 1. поднять цену Лэжьыгъэ гъэлъэпIэным ичэзыу икIыгъ 2. дорожить, ценить ГъэшIон, лъытэн ХьакIэр гъэшIон, гъэлъэпIэн фае …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”